Үндсэн цалин:
Ажиллавал зохих хоног:
Ажиллавал зохих цаг:
Ажилласан хоног:
Ажилласан цаг:
Илүү цаг:
Илүү цаг /Баярын өдөр/:
Бодогдсон цалин:
Амралт:
Илүү цагийн мөнгө:
Илүү цагийн мөнгө /Баярын өдөр/:
Акт тэтгэмж:
Хоол, унаа, байрны мөнгө:
Нэмэгдлүүд:
Олговол зохих:
НДШ 8% болон ЭМД 2%:
ХХОАТ 10%:
Суутгалууд:
Нийт суутгал:
Гарт олгох:
Урьдчилгаа:
Сарын сүүлийн цалин:
Цалин тооцоололд

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

дэлгэрэнгүй »


ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

дэлгэрэнгүй »


НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

дэлгэрэнгүй »


НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ

дэлгэрэнгүй »


НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ

дэлгэрэнгүй »